Koszty sądowe i Koszty Zastępstwa Procesowego

WYSOKOŚĆ WPISU SĄDOWEGO

Generalne zasady naliczania kosztów sądowych w sprawach o zapłatę regulowane są przezUstawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 2005-07-28 r.(Dz.U. 2005 Nr 167, poz. 1398), której Art. 13 stanowi, iż opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe; wynosi ona5% wartości przedmiotu sporulub przedmiotu zaskarżenia, jednaknie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych.

Artykuł 19 przedmiotowej ustawy po jej nowelizacji (Ustawa z dnia 14 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2007 r. nr 21, poz. 123)) stanowi, iż od pozwu wpostępowaniu nakazowympobiera się czwartą część od 5% wartości przedmiotu sporu, natomiast w przypadkupostępowania upominawczegoobowiązuje opłata w pełnej wysokości 5%.

W sprawie podlegającej rozpoznaniu wpostępowaniu uproszczonympobiera się od pozwu opłatę stałą, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy:
1) do 2.000 złotych - 30 złotych;
2) ponad 2.000 złotych do 5.000 złotych - 100 złotych;
3) ponad 5.000 złotych do 7.500 złotych - 250 złotych;
4) ponad 7.500 złotych - 300 złotych.

Przykładowo dla roszczenia o wartości 6.000 PLN opłata sądowa wyniesie:
- 75 PLN dla postępowania nakazowego;
- 250 PLN dla postępowaniu uproszczonego;
- 300 PLN dla postępowania upominawczego (w razie rozpatrzenia sprawy w postępowaniu upominawczym sąd zwróci powodowi część uiszczonego wpisu).

Należy przy tym pamiętać, że większość spraw o zapłatę rozpatrywana jest w postępowaniu nakazowym, dla którego obowiązuje uprzywilejowana opłata w wysokości 1/4 całego wpisu.KOSZTY ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO OD 01.11.2016 (KOSZTY ADWOKACKIE)

Prawo określa minimalne stawki opłat za czynności adwokackie i czynności radców prawnych. Stawki te są podstawą do zasądzenia przez sąd kosztów zastępstwa prawnego.

1) do 500 zł – 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
9) powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

 

§ 3. 1. W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym,
postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym stawki minimalne wynoszą przy
wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł – 60 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł;
7) powyżej 200 000 zł – 7200 zł.
2. W przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu lub zarzutów opłatę ustala się na zasadach ogólnych.”;


Pozostałe informacje na temat powyższych kosztów można znaleźć pod niniejszym linkiemKalkulator Odsetek - Ustawowych
Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio